Chào mừng đến với WEVINA!<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Welcome</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="0">
<LINK href="images/mem_index.css" type=text/css rel=stylesheet>
<style type="text/css">
<!--
body
	{
	SCROLLBAR-FACE-COLOR:  #E2C577;
	SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:  #ffffff;
	SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #E2C577;
	SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:  #ffffff;
	SCROLLBAR-ARROW-COLOR:  #ffffff;
	SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR:  #ffffff;
	SCROLLBAR-BASE-COLOR:  #E2C577;
	background-image: url();
	background-color: #000000;
	margin-top: 0px;
	color:#000000
	
}

.style2 {font-size: 12px}
.style1 {font-size: 24px;
	font-weight: bold;
	color: #FFFFFF;
}
A.topa:link {
	COLOR: #ffffff;
	FONT-SIZE: 20px;
	LINE-HEIGHT: 20px;
	TEXT-DECORATION: none;
	text-shadow: 4px;
}
A.topa:visited {
	COLOR: #ffffff;
	FONT-SIZE: 20px;
	LINE-HEIGHT: 20px;
	TEXT-DECORATION: none;
	text-shadow: 4px;
}
A.topa:hover {
	COLOR: #FFCC33;
	FONT-SIZE: 20px;
	LINE-HEIGHT: 20px;
	text-shadow: 4px;
	background: url(img\topbg.gif) repeat-x 100% 100%;
	direction: inherit;
	font-style: normal;
	font-weight: lighter;
}
A.topa:{ 
	COLOR: #ffffff;
text-decoration: none; 
padding-bottom: 4px; 
white-space: nowrap; 
}
-->
</style>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--

function sendform(){
var n = 1;
if(document.all.user_id.value == ''){
alert("xin lỗi, tài khoản của bạn không đúng.");
document.all.user_id.focus();
n = 0;
}
if(n==1 && document.all.user_pwd.value == ''){
alert("xin lỗi, mật mã của bạn không đúng.");
document.all.user_pwd.focus();
n = 0;
}

if(n==1){
loginform.submit();
}


}
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
}

function MM_preloadImages() { //v3.0
 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}

function MM_findObj(n, d) { //v4.01
 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
  d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
 if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
 for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
 if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}

function MM_swapImage() { //v3.0
 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
  if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
}
//-->
</script>
</HEAD>
<body>
<TABLE WIDTH=1024 BORDER=0 align="center" CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
 <TR>
  <TD COLSPAN=10><IMG SRC="images/introduce_01.png" WIDTH=1024 HEIGHT=122 ALT=""></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD><IMG SRC="images/men_02.png" WIDTH=16 HEIGHT=33 ALT=""></TD>
  <TD bgcolor="#660C0C">&nbsp;</TD>
  <TD colspan="6" align="center" bgcolor="#000000"><table width="100%" height="33" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr>
    <td align="center"><a href="download/LasvegassunVND.exe" class="topa">download</a></td>
    <td align="center" bgcolor="#446218"><a href="rule.jsp" class="topa">hướng dẫn trò chơi</a></td>
    <td align="center"><a href="index.jsp" class="topa">trang chủ</a></td>
   </tr>
  </table>
  </TD>
  <TD background="images/men_09.png">&nbsp;</TD>
  <TD ROWSPAN=3><IMG SRC="images/men_10.png" WIDTH=15 HEIGHT=478 ALT=""></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD COLSPAN=2 ROWSPAN=2><IMG SRC="images/men_11.png" WIDTH=168 HEIGHT=445 ALT=""></TD>
  <TD height="366" COLSPAN=5 align="center" valign="bottom" background="images/men_12.png"><table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr>
    <td height="30" valign="bottom"><marquee scrollDelay=200>
     <font color=white id=pmds></font>
     </marquee>
      <script languange="javascript">
     function AddDataGet(){
     var oBao = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
     oBao.open("POST","pmd.jsp",false);
     oBao.send();
     document.all.pmds.innerHTML = unescape(oBao.responseText);
     }
     AddDataGet();
     setInterval("AddDataGet()",20000);
       </script>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td width="100%" height="310"><iframe src="mem/mem_VND.html" name="content" width="100%" height="100%" frameborder="0" id="content"></iframe></td>
   </tr>
  </table></TD>
  <TD COLSPAN=2 WIDTH=176 HEIGHT=366 background="images/men_13.png"><form name=loginform action="mem_login.jsp" method=post>
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
     <td height="32" align="center"><span class="style1">số tài khoản.</span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="29" align="center"><span class="style3">
      <input name=user_id id=user_id size=12 maxlength=16>
     </span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="29" align="center"><span class="style1">mật mã.</span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="30" align="center"><input id=user_pwd type=password maxlength=16 size=12 name=user_pwd></td>
    </tr>
    <tr>
     <td height="45" align="center"><a href="javascript:sendform()"><img height=23 src="images/login.gif" width=94 border=0 name=Image29></a>
        <input name="languages" type="hidden" id="languages2" value="VND"></td>
    </tr>
   </table>
  </form></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD COLSPAN=7><IMG SRC="images/men_14.png" WIDTH=841 HEIGHT=79 ALT=""></TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD><IMG SRC="images/spacer.gif" WIDTH=16 HEIGHT=1 ALT=""></TD>
  <TD><IMG SRC="images/spacer.gif" WIDTH=152 HEIGHT=1 ALT=""></TD>
  <TD><IMG SRC="images/spacer.gif" WIDTH=169 HEIGHT=1 ALT=""></TD>
  <TD><IMG SRC="images/spacer.gif" WIDTH=140 HEIGHT=1 ALT=""></TD>
  <TD><IMG SRC="images/spacer.gif" WIDTH=124 HEIGHT=1 ALT=""></TD>
  <TD><IMG SRC="images/spacer.gif" WIDTH=140 HEIGHT=1 ALT=""></TD>
  <TD><IMG SRC="images/spacer.gif" WIDTH=92 HEIGHT=1 ALT=""></TD>
  <TD><IMG SRC="images/spacer.gif" WIDTH=34 HEIGHT=1 ALT=""></TD>
  <TD><IMG SRC="images/spacer.gif" WIDTH=142 HEIGHT=1 ALT=""></TD>
  <TD><IMG SRC="images/spacer.gif" WIDTH=15 HEIGHT=1 ALT=""></TD>
 </TR>
</TABLE>
<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.